Preskoči na: glavni sadržaj | izbornik | pretraživanje

Kupnja apartmana na kredit - ulazak fizičke osobe u sustav PDV-a kako bi se iskoristio pretporez za građevinski dio iskazan na računu

Prije nekoliko mjeseci kupio sam na kredit apartman koji namjeravam ljeti iznajmljivati turistima. Račun za apartman glasi na mene i suprugu (u podjednakom omjeru). Zanima me mogu li dobrovoljno kao fizička osoba ući u sustav PDV-a i na taj način iskoristiti pretporez za građevinski dio iskazan na računu (do sada nismo ispostavljli nikakve račune niti iznajmljivali apartman)? Je li potrebno u tom slučaju osnivati obrt i kakva bi ukratko bila procedura?

ODGOVOR:

Građanin obračunava i plaća po osnovi djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i od organiziranja  kampova, a u slučaju da se želi ili podliježe prijavljivanju u sustav obveznika poreza na dodanu vrijednost:

 1. Porez na dohodak -  porez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova koji se utvrđuje na temelju poslovnih knjiga na način što je propisan za samostalne djelatnosti — plaćaju građani koji putnicima i turistima iznajmljuju više od 20 postelja i/ili organiziraju kamp na svojem zemljištu za više od 10 smještajnih jedinica, odnosno za više od 30 gostiju, građani koji žele prijeći na utvrđivanje dohotka na način što je propisan za samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga i građani koji su u sustavu PDV-a,
 2. Porez na dobit - obračunava i plaća obveznik poreza na dohodak kojemu je Porezna uprava odobrila plaćanje poreza na dobit umjesto poreza na dohodak,
 3. Porez na dodanu vrijednost (PDV) - obračunavaju i plaćaju obveznici PDV-a,
 4. Prirez porezu na dohodak - plaćaju obveznici poreza na dohodak ako je prirez propisan gradskom ili općinskom odlukom u mjestu njihovog prebivališta ili uobičajenog boravišta.


Temeljem članka 27. stavak 1 Zakona o porezu na dohotak dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra se razlika između primitaka po osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, primitaka od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava, primitaka od otuđenja nekretnina i imovinskih prava i izdataka koji su poreznom obvezniku u poreznom razdoblju nastali u svezi s tim primicima.
Kako se radi o dohotku od imovine i imovinskih prava, tako se ova aktivnost građana ne smatra obrtničkom aktivnošću, te se nije potrebno prijavljivati u obrtni registar.
Potrebno je:

1. podnijeti prijavu u Registar poreznih obveznika (obrazac RPO-1) radi utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti kao razliku primitaka i izdataka na temelju poslovnih knjiga.

Porezni obveznik je obvezan prijaviti se nadležnoj ispostavi POrezne uprave u registar poreznih obveznika poreza na dohodak u sljedećim slučajevima i u navedenim rokovima:

Molimo pogledajte tablicu na stranici 10. klikom na link:

http://www.porezna-uprava.hr/contentData/PDF%20Datoteke/Brošure/NajamStanova_102_Web.pdf

Kako ste naveli da apartman glasi na Vašu suprugu i Vas donosimo Vam i neke odredbe koje se odnose na zajedničku djelatnost imovine i imovinskih prava.

Dohodak ostvaren obavljanjem zajedničke samostalne djelatnosti utvrđuje se kao jedinstveni dohodak. Zajednički ostvaren dohodak ili gubitak dijeli se na pojedine supoduzetnike prema ugovoru, a ako ugovor nije zaključen dohodak ili gubitak dijeli se na jednake dijelove.
Ako više fizičkih osoba ostvaruje dohodak zajedničkim obavljanjem samostalne djelatnosti (supoduzetništvo) svaka fizička osoba (supoduzetnik) plaća porez na dio dohotka koji joj pripada od zajedničke samostalne djelatnosti.
Dijelu dohotka ili gubitka svakog supoduzetnika dodaju se primici što ih pojedini supoduzetnik ostvari za svoj rad ili druge naknade, a koji su kao poslovni izdaci smanjili dohodak od zajedničke djelatnosti. Od dijela dohotka ili gubitka svakog supoduzetnika odbijaju se izdaci što su nastali pojedinom supoduzetniku, a kao poslovni izdaci nisu smanjili dohodak od zajedničke djelatnosti.
Supoduzetnici koji ostvaruju zajednički dohodak obvezni su imenovati nositelja zajedničke djelatnosti koji je prvenstveno odgovoran za vođenje poslovnih knjiga, plaćanje poreznih i drugih obveza, podnošenje prijava i izvješća i izvršavanje drugih propisanih obveza što proizlaze iz zajedničke djelatnosti i zajedničke imovine i imovinskih prava. Porezna uprava određuje nositelja zajedničke djelatnosti ako ga supoduzetnici ne odrede. Nerezident ne može biti imenovan nositeljem zajedničke djelatnosti.

Ukoliko želite, možete postati obveznik PDV-a na početku obavljanja djelatnosti ako se prijavite u Registar obveznika PDV-a u tekućoj godini kad počinjete obavljati poduzetničku djelatnost, i to najkasnije prije prve isporuke dobara i usluga.
Ukoliko Vam porezna uprava odobri ulazak u sustav PDVa (obveznik PDV-a) s datumom prije datuma iskazanog na računu za kupnju apartmana, tada ćete moći iskazati pretporez za građevinski dio iskazan na računu.
Pri ispunjavanju PDV-P prijave u sustav obveznika PDV-a priložite i izjavu da do sada niti supruga niti Vi niste ispostavljali nikakve računa niti iznajmljivali apartman. Napomenite da očekujete isporuke veće od 85.000 kuna.
Nadamo se da su kupnja apartmana i kvartal u kojemu se prijavljujete u sustav isti, to bi svakako pomoglo u Vašem slučaju.

Donosimo slučajeve kada su građani, koji iznajmljuju stanove, sobe i postelje putnicima i turistima i organiziraju kampove utvrđuju dohodak kao razliku između primitaka i izdataka na temelju poslovnih knjiga:

 1. Kad putnicima i turistima iznajmljuju manje od 20 postelja i/ili ako organiziraju kamp s manje od 10 smještajnih jedinica, odnosno za manje od 30 gostiju, a u prethodnoj kalendarskoj godini su im primici od iznajmljivanja stanova, soba i postelja turistima i putnicima i od organiziranja kampova (ali i od drugih oporezivih isporuka dobara i obavljenih usluga) bili veći od 85.000,00 kn. Oni su se dužni prijaviti u Registar obveznika PDV-a. Nakon toga su obvezni dohodak od iznajmljivanja utvrđivati kao razliku između primitaka i izdataka na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija,
 2. Kad putnicima i turistima iznajmljuju više od 20 postelja i/ili ako organiziraju kamp s preko 10 smještajnih jedinica, odnosno za više od 30 gostiju,
 3. Kad putnicima i turistima iznajmljuju manje od 20 postelja i/ili ako organiziraju kamp s manje od 10 smještajnih jedinica, odnosno za manje od 30 gostiju, a u prethodnoj kalendarskoj godini su im primici od iznajmljivanja stanova, soba i postelja turistima i putnicima i od organiziranja kampova (ali i od drugih oporezivih isporuka dobara i obavljenih usluga) bili manji od 85.000,00 kuna, ali oni žele dohodak od iznajmljivanja utvrđivati kao razliku između primitaka i izdataka na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija. Oni su tada dužni najkasnije do kraja godine podnijeti prijavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave (prema svom prebivalištu ili uobičajenom boravištu) radi promjene načina oporezivanja i prelaska na utvrđivanje dohotka kao dohotka od samostalne djelatnosti.

Poslovne knjige prema Zakonu o porezu na dohodak dužni voditi obveznici poreza na dohodak što se utvrđuje kao dohodak od samostalne djelatnosti:

 • Knjiga primitaka i izdataka (KPI),
 • Evidencija o tražbinama i obvezama (TO),
 • Popis dugotrajne imovine (DI),
 • Knjiga prometa.

Knjigu prometa nisu dužni voditi obveznici koji u knjizi primitaka i izdataka dnevno evidentiraju gotovinski promet.
Evidenciju o tražbinama i obvezama (TO) nisu dužni voditi obveznici PDV-a koji na temelju primljenih i izdanih računa vode propisane evidencije U-RA i I-RA. Obveznici PDV-a koji propisane evidencije vode upisivanjem podataka o plaćenim i naplaćenim računima obvezni su voditi Evidenciju o tražbinama i obvezama.

Kako se prijaviti u Registar obveznika PDVa i koji su propisani porezni obrasci:

 
Molimo pogledajte tablicu na stranici 26. klikom na link:

http://www.porezna-uprava.hr/contentData/PDF%20Datoteke/Brošure/NajamStanova_102_Web.pdf

Poslovne knjige prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost

Zakonom o porezu na dodanu vrijednost propisane su sljedeće poslovne knjige i evidencije:

 1. Knjiga izdanih (izlaznih) računa (I-RA) za isporuke dobara i usluga,
 2. Knjiga izdanih (izlaznih) računa (I-RA) za primljene predujmove,
 3. Knjiga izdanih (izlaznih) računa (I-RA) za vlastitu potrošnju
 4. Knjiga primljenih (ulaznih) računa (U-RA) za primljena dobra i usluge
 5. Knjiga primljenih (ulaznih) računa (U-RA) za dane predujmove
 6. Knjiga primljenih (ulaznih) računa (U-RA) za vlastitu potrošnju
 7. Posebne evidencije za uvezena dobra
 8. PDV-F - evidencija računa o prodanim dobrima stranim državljanima radi povrata PDV.

Propisane vrste računa u sustavu PDV-a:

 
Obveznik izdavanja računa R-1 – Obveznik poreza na dobit koji PDV plaća prema izdanim računima za obavljenu isporuku dobara ili usluga
Obveznik izdavana računa R-2 – Obveznik poreza na dohodak koji PDV plaća prema primljenim (naplaćenim) naknadama za obavljenu isporuku dobara ili usluga

Građani koji obračunavaju i plaćaju poreze po osnovi djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i od organiziranja  kampova dužni su pridržavati se i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama.


Upućujemo Vas na brošuru koje izdaje porezna uprava, a nalazi se na linku:
http://www.porezna-uprava.hr/contentData/PDF%20Datoteke/Brošure/NajamStanova_102_Web.pdf

 

Odgovor: SAPIENTIA Nova d.o.o.

<< Natrag

Preskoči na: glavni sadržaj | izbornik | pretraživanje