Preskoči na: glavni sadržaj | izbornik | pretraživanje

Pod kojom točkom u PDV obrascu se unosi boravišna pristojba?

PITANJE:

Zanima me pod kojom točkom u PDV obrascu se unosi boravišna pristojba budući je ista neoporeziva sukladno čl.8 st.1 Zakona o PDV-u.

ODGOVOR:

Obveza plaćanja boravišne pristojbe ustanovljena je Zakonom o boravišnoj pristojbi (Nar. nov., br. 35/95 do64/00), a iznos boravišne pristojbe ustanovljava se posebno za svaku godinu. Boravišna pristojba je prihod turističkih zajednica, a plaća se istodobno s naplatom obavljene usluge. S aspekta poreza, boravišna pristojba je prolazna stavka.

Porezni položaj prolaznih stavki s aspekta poreza na dodanu vrijednost uredio je Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 76/07.− dalje: Zakon o PDV-u). Naime, u čl. 8. st. 1. Zakona o PDV-u propisano je da je osnovica poreza na dodanu vrijednost “naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge”. Pritom se naknadom smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim poreza na dodanu vrijednost. Također, u poreznu osnovicu ulazi i sve ono što neka druga osoba, a ne primatelj dobara ili usluga, treba dati ili platiti poduzetniku za isporučena dobra ili obavljene usluge.
Međutim, u skladu sa čl. 8. st. 1. Zakona o PDV-u i čl. 51. st. 10. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 34/08. − dalje: Pravilnik o PDV-u) “u poreznu osnovicu ne ulaze iznosi koje poduzetnik zaračuna, primi ili izda u ime i za račun druge osobe (prolazne stavke).”
Dakle, ako je na računu poduzetnika − obveznika PDV-a iskazana prolazna stavka, ista ne ulazi u poreznu osnovicu te nije predmet oporezivanja PDV-om. Pritom je poduzetnik − obveznik PDV-a obvezan na računu navesti napomenu da PDV nije zaračunan u skladu sa čl. 8. st. 1. Zakona o PDV-u i čl. 51. st. 10. Pravilnika o PDV-u.

O evidenciji prolaznih stavki Ministarstvo financije je izdalo mišljenje (Klasa: 410-19/06-01/39; Urudžbeni broj: 513-07-21-01/06-2) čiji izvadak Vam dajemo u nastavku:

„Člankom 130. stavkom 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, propisano je da se u Knjigu izdanih (izlaznih) računa upisuju podaci o porezno značajnim stavkama izlaznih računa. Ako su u izdanom računu sadržane i prolazne stavke, kao što je u ovom slučaju povratna naknada, tada se iznos prolazne stavke ne iskazuje u Knjizi I-RA. Međutim, porezni obveznik za iznose prolaznih stavki sadržanih u izdanom računu može u Knjizi I-RA dodati nove stupce u kojima će ih evidentirati.

Člankom 131. stavkom 4. Pravilnika, propisano je da se u Knjigu primljenih (ulaznih) računa upisuju podaci o porezno značajnim stavkama računa. Ako su u primljenom računu sadržane i prolazne stavke, tada se iznos prolazne stavke ne iskazuje u Knjizi U-RA. Porezni obveznik za iznose prolaznih stavki sadržanih u ulaznom računu može u Knjizi primljenih računa dodati nove stupce u kojima će ih evidentirati.“

Prema Vašem upitu, a u skladu s Zakonom i Pravilnikom o PDVu, te Mišljenju Ministarstva financija navedenom u ovom našem odgovoru, na poduzetnicima je odluka hoće li prolazne stavke (među kojima je i boravišna pristojba) evidentirati u Knjigama U-RA i I-RA ili neće. Odluka često ovisi o tome da li je moguće proširenje Vaše trenutne evidencije u okviru knjigovodstvenog softwarea (programa) kojim se koristite ili kojim se koristi Vaš knjigovodstveni servis.
Neovisno o odluci hoće li se prolazna stavka evidentirati u dodatnom stupcu knjiga U-RA i/ili I-RA, ili ne, prolazna stavka, odnosno u Vašem slučaju boravišna pristojba neće se iskazati u PDV obrascu, tj. ne unosi se u PDV obrazac.

Nije na odmet pripomenuti da ukoliko bi Vaše trgovačko društvo vršilo prefakturu zaprimljenih računa npr. hotela, chartera, iznajmljivača (prvih u redu obveznika obračuna i iskazivanja boravišne pristojbe), tada bi na cjelokupnu naknadu bilo potrebno obračunati PDV, jer tada više nije riječ o prolaznoj stavci.


Odgovor: SAPIENTIA Nova d.o.o.

 

<< Natrag

Preskoči na: glavni sadržaj | izbornik | pretraživanje