Preskoči na: glavni sadržaj | izbornik | pretraživanje

Reklasifikacija obveznica iz portfelja AFS u portfelj HTM.

S obzirom na izmjene i dopune MRS-a 39 i MSFI-a 7 - Reklasifikacija financijske imovine (NN 137/26.11.008.), naše društvo odlučilo je dio obveznica iz portfelja AFS reklasificirati u portfelj HTM.
1. Da li je to dozvoljeno ili se reklasif. dozvoljava samo iz portfelja HFT?
2. ako da, s kojim se datumom radu reklasif.? 01.07.2008., 01.10.2008.(s obzirom na izvještaj 30.09.) ili na tekući datum?

Uz pretpostavku da primijenjujete Međunarodne standarde financijskog izvještavanja temeljem članka 13. stavak 2. Zakona o računovodstvu (Narodne novine 109/07), dajemo odgovor u nastavku.
Do dana prijema Republike Hrvatske u članstvo u Europskoj uniji, Međunarodni standardi financijskog izvještavanja obuhvaćaju Međunarodne računovodstvene standarde (MRS), njihove dopune i povezana tumačenja i Međunarodne standarde financijskog izvještavanja (MSFI), njihove dopune i povezana tumačenja, koje utvrdi Odbor, a objavljuju se u »Narodnim novinama«.
U tom smislu uputili bismo Vas na dio odredbi Međunarodnog računovodstvenog standarda 39 – Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje, točke 50. do 54., prema objavama u Narodnim novinama br. 40/08, te izmjena i dopuna u Narodnim novinama 137/08 koje uključuju i točku 103G.

Donosimo u cijelosti točku 39.103.G. na izvornom, engleskom jeziku:
Reclassification of Financial Assets (Amendments to IAS 39 and IFRS 7), issued in October 2008, amended paragraphs 50 and AG8, and added paragraphs 50B–50F. An entity shall apply those amendments from 1 July 2008. An entity shall not reclassify a financial asset in accordance with paragraph 50B, 50D or 50E before 1 July 2008. Any reclassification of a financial asset made in periods beginning on or after 1 November 2008 shall take effect only from the date when the reclassification is made. Any reclassification of a financial asset in accordance with paragraph 50B, 50D or 50E shall not be applied retrospectively to reporting periods ended before the effective date set out in this paragraph.

MRS 39 dozvoljavao je reklasifikaciju iz portfelja raspoloživo za prodaju (AFS) u portfolio do dospijeća (HTM) i prije amandmana izdanih u listopadu 2008. godine.
Naime, točka 54. MRS 39 koja je u primjeni od 1.siječnja 2005. godine govori o načinima i procjenama koje upućuju na reklasifikaciju.
Ako postane prikladno priznavati financijsku imovinu po amortiziranom trošku, a ne po njezinoj fer vrijednosti (ne više u portfelju raspoloživo za prodaju) tada njezin knjigovodstveni iznos fer vrijednosti na datum reklasifikacije postaje njezin novi trošak stjecanja, odnosno amortizirani trošak.
Kada postaje prikladno?
-    ako dođe do promjene namjere držanja u portfelju raspoloživo za prodaju ili
-    ako dođe do promjene mogućnosti držanja u portfelju raspoloživo za prodaju ili
-    u rijetkim okolnostima u kojima pouzdano mjerenje fer vrijednosti više nije moguće.

Vaše društvo će primijeniti navedenu reklasifikaciju na temelju datuma Odluke uprave (managera zaduženog za ulaganje), s početkom na ili nakon 1. siječnja 2005. godine.

Odgovor: SAPIENTIA Nova d.o.o.

<< Natrag

Preskoči na: glavni sadržaj | izbornik | pretraživanje