Preskoči na: glavni sadržaj | izbornik | pretraživanje

Negativne revalorizacijske rezerve

U kategoriji financijske imovine "raspoloživo za prodaju" imamo državne obveznice. Vrednovali smo ih po fer vrijednosti, a učinke promjene vrijednosti evidentirali u bilanci na kontu revalorizacijskih rezervi. Kako je sada saldo ovoga konta negativan, moramo li ga prebaciti iz bilane u račun dobiti i gubitka ili možemo nastaviti prikazivati učinke vrednovanja kao do sada u bilanci?

Uz pretpostavku da primijenjujete Međunarodne standarde financijskog izvještavanja temeljem članka 13. stavak 2. Zakona o računovodstvu (Narodne novine 109/07), dajemo odgovor u nastavku.
Do dana prijema Republike Hrvatske u članstvo u Europskoj uniji, Međunarodni standardi financijskog izvještavanja obuhvaćaju Međunarodne računovodstvene standarde (MRS), njihove dopune i povezana tumačenja i Međunarodne standarde financijskog izvještavanja (MSFI), njihove dopune i povezana tumačenja, koje utvrdi Odbor, a objavljuju se u »Narodnim novinama«.
U tom smislu uputili bismo Vas na dio odredbi Međunarodnog računovodstvenog standarda 39 – Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje, točka 67, odnosno iz Uputa za primjenu MRS 39, točka E.4.10. prema objavama u Narodnim novinama br. 40/08, te izmjena i dopuna u Narodnim novinama 130/08 i 137/08.

Donosimo u cijelosti točku E.4.10. iz Upute za primjenu:

E.4.10. Umanjenje vrijednosti: može li rezerva u glavnici od instrumenata raspoloživih za prodaju biti negativna

MRS. 39.67 zahtjeva priznavanje dobitaka i gubitaka koji proizlaze iz promjena fer vrijednsoti financijske imovine raspoložive za prodaju direktno u kapital i rezerve. Ako je ukupna fer vrijednost takve imovine manja od njezine knjigovodstvene vrijednosti, treba li se ukupni neto gubitak koji je priznat direktno u kapitalu i rezervama ukloniti iz rezervi i priznati u računu dobiti i gubitka?

Ne neophodno. Relevantni kriterij nije da li je ukupna fer vrijednost manja od knjigovodstvene vrijednosti, nego postoji li objektivan dokaz da je vrijednost financijske imovine ili grupe imovine umanjena. Na svaki datum bilance subjekt procjenjuje postoji li objektivan dokaz o mogućem umanjenju vrijednosti financijske imovine ili grupe imovine, u skladu s MRS 39.59-61. MRS 39.60 navodi da pogoršanje kreditnog rejtinga subjekta ne predstavlja samo po sebi dokaz o umanjenju vrijednosti, iako isto može biti dokaz o umanjenju vrijednsoti ako se razmatra zajednos s drugim raspoloživim informacijama. Nadalje, smanjenje fer vrijednosti finanancijske imovine ispod njezinog troška stjecanja ili amortiziranog troška nije neophodno dokaz o umanjenju vrijednosti (nrp. Smanjenje fer vrijednosti ulaganja u dužnički instrument koje proizlazi iz povećanja osnove, nerizične kamatne stope).

Odbor za standarde u RH nedavno je, objava u Narodnim novinama 130/08, izmijenio ranije pogrešan prijevod točke MRS 39.67 koju, važeću, donosimo u cijelosti:

»67. Ako je smanjenje fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju priznato direktno u glavnici i postoji objektivni dokaz o umanjenju vrijednosti imovine (vidi točku 59), kumulativni gubitak koji je priznat direktno u glavnici uklanja se iz glavnice i priznaje u računu dobiti i gubitka, čak i ako se financijska imovina nije prestala priznavati.«

Direktno odgovarajući na Vaše pitanje, rekli bismo da samo zato što su revalorizacijske rezerve negativne ne znači da ih treba prebaciti u račun dobiti i gubitka. Ukoliko postoji objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti imovine, tada se primjenjuje test umanjenja i s rezultatima testa umanjenja postupa se u skladu s MRS 39.67.

 

Odgovor: SAPIENTIA Nova d.o.o.

<< Natrag

Preskoči na: glavni sadržaj | izbornik | pretraživanje