Preskoči na: glavni sadržaj | izbornik | pretraživanje

Raspodjela dividende u obliku dividendnih dionica

Raspodjela dividende u obliku dividendnih dionica predstavlja prijenos (isplatu) neto dobiti tekuće godine i zadržane dobiti iz prošlih godina i istovremeno povećanje dioničarske glavnice odnosno vlastitog kapitala.

1. Trgovačko društvo „A“ ima 15 %  udjela u vlasništvu dioničkog Društva „B“ (15.000 dionica).
Ulaganja u dionice vodi po metodi troška ulaganja (800 kuna po dionici) 12.000.000 kuna.

2. Dioničko Društvo „B“ želi povećati temeljni kapital iz sredstava Društva (unosom sredstava rezervi i zadržane dobiti) i izglasati raspodjelu dividende u obliku dividendnih dionica putem dodatne emisije običnih dionica (dividendnih dionica) po nominalnoj vrijednosti (privatno izdanje dionica).

Svaki dioničar treba dobiti onoliko dionica koliko iznosi njegov udio u vlasništvu d.d.

Primjer:
Temeljni kapital Dioničkog Društva „B“    80.000.000 kuna
Nominalna vrijednost dionice                  800 kuna
Broj dionica                                             100.000 

Povećanje kapitala                                  56.000.000 kuna
Nominalna vrijednost dionice                  800 kuna
Broj dividendnih dionica                          70.000

Trgovačko društvo „A“ vlasnik je 15% dionica i pripada mu 15% dividende u obliku emitiranih dividendnih dionica.
70.000 * 15% = 10.500 dionica po nominalnoj vrijednosti 800 kuna/ dionica = 8.400.000 kuna.

3. Društvo „A“ na temelju odluke o isplati dividende u dividendnim dionicama evidentira u poslovnim knjigama  kako slijedi:

Ulaganja u dionice/Prihodi od dividendi      8.400.000

4. Društvo „A“ u Prijavi poreza na dobit sukladno članku 6. st.1. točka1. Zakona o porezu na dobit i članku 12. Pravilnika o porezu na dobit vrši smanjenje porezne osnovice i neutralizira prihode od dividende u iznosu od 8.400.000 kuna.

Pitanje:
a)   Da li je Društvo „A“ ispravno postupilo pod točkom 3. temeljem odluke o isplati dividende u dividendnim dionicama Društva „B“.
b)   Da li je Društvo „A“ ispravno postupilo kad je u Poreznoj prijavi umanjilo osnovicu (točka 4.) odnosno neutraliziralo prihode od dividende isplaćene u obliku dividendnih dionica.
c)   Da li je sukladno Zakonu o izdavanju i prometu  vrijednosnim papirima moguće emitirati dividendne dionice?
ODGOVOR

Isplata dividende u obliku dionica za izdavatelja (društvo B) tipičan je primjer periferne bilančne promjene temeljem koje ne dolazi do promjene u veličini bilance izdavatelja, već samo u promjeni strukture njegove pasive, jer se povećava temeljni kapital na teret (tekuće i/ili zadržane) dobiti, dok veličina vlastitog (kapital + rezerve) tj. ukupnog kapitala ostaje nepromijenjena.
Drugim riječima, povećava se broj dionica, uz istodobno i razmjerno smanjenje vrijednosti vlastitog kapitala po dionici, pa udio svakog dioničara u vlastitom kapitalu ostaje isti i u relativnom i u apsolutnom iznosu.
Uzmemo li primjer iz Pitanja i pretpostavimo da nema drugih stavki kapitala to znači sljedeće:

Društvo B prije:
a)     Temeljni kapital: 80.000.000 kn
b)     Zadržana i tekuća dobit i rezerve: 56.000.000 kn
c)      Ukupno vlastiti kapital (a+b): 136.000.000 kn
d)     Ukupan broj dionica: 100.000 kom
e)     Vrijednost vlastitog kapitala po dionici (c/d): 1.360 kn
f)      Broj dionica u posjedu društva A: 15.000 kom
g)     Udio društva A u vlastitom kapitalu društva B (e*f): 20.400.000 kn (15%)

Društvo B poslije:
a)     Temeljni kapital: 136.000.000 kn
b)     Zadržana i tekuća dobit i rezerve: 0 kn
c)     Ukupno vlastiti kapital (a+b): 136.000.000 kn
d)     Ukupan broj dionica: 170.000 kom
e)     Vrijednost vlastitog kapitala po dionici (c/d): 800 kn
f)      Broj dionica u posjedu društva A: 25.500 kom
g)     Udio društva A u vlastitom kapitalu društva B (e*f): 20.400.000 kn (15%)

Obzirom da društvo A ulaganje u dionice društva B evidentira primjenom metode troška, konto ulaganja u dionice društva B iskazuje trošak nabave istih.
Budući trošak nabave nije promijenjen niti je vrijednost ulaganja povećana jer, de facto, nije došlo do transfera imovine, nisu ispunjeni uvjeti za priznavanje prihoda.
Jedina promjena na kontu ulaganja u dionice društva B može doći u slučaju prodaje dionica (realizirani dobici (gubici) od prodaje ulaganja) ili provedbnom testa umanjenja imovine (MRS 36).

Izdavanje dionica (i dividendnih) regulirano je Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine 113/93, 34/99, 52/00, 118/03) i Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (Narodne novine 84/02 i 138/06).

S obzirom da je pitanje postavljeno na hipotetskom primjeru društva A koji ulaže u dionice društva B udjelom od 15% ne možemo razlučiti da li dionice društva B kotiraju na burzi ili se tehnikama procjene može utvrditi njegova fer vrijednost.
U tom smislu upućujemo Vas na Međunarodni računovodstveni standard 39 – financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje kako biste mogli procijeniti u koju kategoriju financijske imovine, te kojom metodom naknadnog mjerenja je prikladnije evidentiranje ulaganja u dionice društva B.


Odgovor: SAPIENTIA Nova d.o.o.

<< Natrag

Preskoči na: glavni sadržaj | izbornik | pretraživanje